Election Day 2 (2016) Election Day 2

IMDB: 6.3

Genre

Comedy

Directed by

Aleksandr Barshak

Cast

Leonid Barats, Pavel Barshak, Sergey Burunov, Aleksandr Demidov, Mikhail Efremov, Nonna Grishaeva, Rostislav Khait, Aleksey Kortnev, Mikhail Kozyrev, Kamil Larin, Aleksey Makarov, Viktor Nizovoy, Mikhail Politseymako, Aleksandr Samoylenko, Andrey Smolyakov

Annotation

Funny comedy about Election Day. Funny jokes, familiar characters and lots of fun in your cinemas!

  • Vēlēšanu diena 2
  • День выборов 2
Election Day 2 - Aleksandr Barshak
© 2016 Strela

Watch movie trailer